City v Country | NRL | UBET
KEY PLAYERS KEY PLAYERS

PREVIOUS CITY V COUNTRY WINNERS

PREVIOUS CITY V COUNTRY WINNERS

YEAR WINNER RUNNERS UP SCORE
2015 COUNTRY CITY 34-22
2014 COUNTRY CITY 26-26
2013 COUNTRY CITY 18-12
2012 CITY COUNTRY 24-22
2011 COUNTRY CITY 18-12
2010 COUNTRY CITY 36-18
2009 CITY COUNTRY 40-18
2008 CITY COUNTRY 22-22
2007 CITY COUNTRY 12-6
2006 COUNTRY CITY 12-10